Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • Atlas araçägi we keşdeli pagta terri hammam polotensasy

  Atlas araçägi we pagta terri hammam polotensasy we e ...

  Bu pagta terri hammam polotensasy gaty reňkde we esasan hammam üçin ulanylýar.Adatça atlas araçägi we nagyş bilen bolýar.Aýratynlyklary: Atlas araçägi we nagyşly pagta terri hammam polotensasy Aceüz polotensasy / El polotensasy / Deňiz polotensasy Dürli ýokary derejeli Önüm pagta terri hammam polotensalary, moda dizaýny we çylşyrymly işlerde ýöriteleşýäris.Beac ...

 • Poliester gaty reňkli divan örtükleri

  Poliester gaty reňkli divan örtükleri

  DÜZGÜN SOFA SÖZLERI ÜÇIN GÖRNÜŞ - Oturmagyň giňligi: (XL divan) 78 ″ çenli, (divan) 68 ″ çenli, ″, (Recliner) 23 ″ çenli, (oturgyç) 23 ″ çenli.Suratlardaky ölçeg gollanmasyna serediň.Dükanymyzda has köp ölçeg gözläň.“SUPER DURABLE 3-LAYERS QUILTED FABRIC”: Göz ýaşyna çydamly Mikrofiber matadan (poliester düzümi), bu çydamly diwan mebel örtügi 3 gatlakdan ybarat ...

 • Haýwan polotensasy gaty ýumşak we siňdiriji

  Haýwan polotensasy gaty ýumşak we siňdiriji

  DOGLAR WE Pişikleriň HEMMESINI GURMAK ÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI: Haýwanlary guratýan polotensa, dürli tohumdaky we ululykdaky itler we pişikler üçin amatly 30inch x 50inch.DÜBLE-DENSITY TOWEL: highokary süýümli mikrofiber materialdan ýasalan polotensanyň her tarapynda dürli dykyzlykly terri matasy, aşa ýumşak we ultra sorujy, maşyn ýuwulýan, öý haýwanyňyzy aňsat we çalt guratmak, guratma wagtyňyzy tygşytlamak ÇYKYN ÇYKYK we AASsat GÖRNÜŞ: Polotensany öý haýwanyňyza syýahat etmek üçin ýa-da ...

 • Çagalar hammam polotensasyny ýapdylar

  Çagalar hammam polotensasyny ýapdylar

  ÇAGALAR ÜÇIN IEST GOWY - Çagaňyzyň hammamdan soňky däp-dessurlaryny has ýakymly görnüşe öwüriň we täze ýuwulan şatlygyňyzy ýyly we gurak saklamak üçin ýörite öndürilen “Soft Wish” çaga kapotly polotensany ýeňip geçiň sebäbi ajaýyp çagalar elmydama iň gowusyna mynasyp!TABYKDAN GÖRNÜŞ - Çagalar üçin örtülen polotensa 100% organiki bambukdan ýasalýar, ol söýgi bilen yzygiderli üpjün edilýär we zäherli däl bolmagy üçin himiki serişdeleri ulanman gaýtadan işlenýär, ...

 • Uly tegelek kenar polotensasy

  Uly tegelek kenar polotensasy

  100% pagta amatly we SKIN DOST MATERIAL - Bu tegelek polotensa 100% pagtadan, suw sorujy we çydamly. Bu deriňize ýapyşmaýar ýa-da allergiýa sebäp bolmaýar.Beýleki umumy polotensalara garanyňda has galyň we ýumşakdyr.Hiç haçan öçme we ys ýok - Deňiz polotensasy hilini kepillendirmek üçin gyzgyn we sowuk suwda ýüz gezek gaýtadan işlenýär.Ajaýyp boýag prosesi sebäpli polotensa hiç wagt solmaýar.Gaýtadan işlenenden soň, reňki gaty açyk we tikiş çyzyklary ...

 • 100% Pagta quakard kenar polotensasyny nagyşlady

  100% Pagta quakard kenar polotensasyny nagyşlady

  100% pagta myhmanhanasy we SPA SYITYASAT TOWELLERI: Iň ýokary rahatlyk we kaşaňlyk üçin 100% hakyky pagtadan ýasaldy.SOFT, ABSORBENT WE DURABLE: Agyr agramly, ýumşak pagta ahyrky ýumşaklygy, siňdirişi we çydamlylygy üpjün edýär.Ajaýyp nagyşlar bilen, öň tarapy owadan jakard ýa-da nagyşly dizaýnly ýumşak velor, birmeňzeş dizaýnly, ýöne ters reňkli arka tarapdaky terri ýüp.AASsat ideg: Maşyn ýuwulýan we uzak dowamly.Haryt Velor jaquard plýa beach polotensasy Material 100% pagta Ölçegi 75x1 ...

 • Velor 100% Pagta kenar polotensasy

  Velor 100% Pagta kenar polotensasy

  100% Pagta ÜÇIN GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ WE SÖOLGI TOWELLERI: Iň ýokary rahatlyk we kaşaňlyk üçin 100% pagtadan ýasalýar.Deňiz kenarynda / plýa beachda / howuzda dynç alyş wagtyňyz üçin stiliňizi görkezmek gowy.Deňiz polotensalarynyň hemme ýerinden üýtgeşik bir zat gözleýän bolsaňyz, bu gowy saýlaw.SOFT, ABSORBENT WE DURABLE: Agyr agramly, ýumşak pagta ahyrky ýumşaklygy, siňdirişi we çydamlylygy üpjün edýär.AASsat ideg: Maşyn ýuwulýan we uzak dowamly.Galyňlygy we ululygy —- Ortaça galyňlyk: 400 ...

 • Mikrofiber tegelek kenar polotensasy

  Mikrofiber tegelek kenar polotensasy

  100% poliester Derini ideg etmek üçin iň gowusy: 100% ýokary hilli mikrofiberden ýasalan, ony deriňizde düýbünden ýumşak edýär. Ekologiýa taýdan arassa, ýakymsyz, ysy ýok.Artykmaç: tegelek plýa beach ýorgan 2 adama amatly.2 aýal / erkek, gyz, çagalar, oglanlar üçin ajaýyp ululyk Super siňdiriji we çalt guratmak: Mikrofiber polotensasy pagta polotensasyndan 5 esse köp suw siňdirýär.Çalt guradyjy material, plýa beach we syýahat polotensasy ýaly ajaýyp işleýär we gaty çalt guraýar.Mu ...

 • Agramly ýorganlar

  Agramly ýorganlar

  Üýtgeşik uky ýoldaşy: Agramly ýorgan 15 litr ene-atanyň has köp dynç almagy we has gowy keýpde oýanyp bilmek üçin çagany nädip uklamagyny şekillendirýär - “toprak” ýa-da “toprak” diýlip atlandyrylýan agyr ýorganlar, bedeniňizi ýerleşdirmäge kömek edýär söýgülisi ýa-da ene-atasy tarapyndan gujaklanmak duýgusy.Süýji ýatlatma we sowgat: Bedeniňiziň agramynyň takmynan 7-12% -ini tutýan agramly ýorgan saýlaň (ynamyňyz ýok bolsa bize ýüz tutuň) - Göwreli aýallar, çagalar üçin maslahat berilmeýär ...

 • Terri aşhana polotensasy

  Terri aşhana polotensasy

  Bu aşhana polotensalary esasan aşhana üçin ulanylýar.Bu aşhana polotensasy ýüplük bilen boýalan, öň tarapy arka tarapy bilen birmeňzeş, hemmesi dizaýnda terri we ýüplük bilen boýalan, bu barlag dizaýny reňkli fon we ak zolakly.Bu aşhana polotensasynyň düzümi 100% pagta, ululygy 38x60 sm, agramy 240gsm, iki gysga araçäk üçin ýakymly araçäkler bar.Bu aşhana polotensasy bir bölek, biz ony 2pc ýa-da her set üçin 3pc edip bileris.Bu aşhana üçin ...

 • Mikrofiber ýylylyk geçiriji çap edilen aşhana polotensasy

  Mikrofiber ýylylyk geçiriji çap edilen aşhana polotensasy

  Mikrofiber çap edilen saçak polotensasy: Bu mikrofiber çap edilen saçak polotensasy üçin her toplumda 2 sany ýa-da toplumda 3 sany.Her toplum üçin 2 sany kompýuter üçin, zolak dizaýny bilen gaty reňkli 1pc saçak polotensaly 1pc çap edilen saçak polotensasy bar.Her toplum üçin 3 sany kompýuter üçin, zolak dizaýny bilen gaty reňkli 1pc saçak polotensaly 2pc birmeňzeş çap edilen polotensa bar.Bu mikrofiber çap edilen saçak polotensasy ýylylyk geçiriji çap edilýär, gabat gelýän gaty saçak polotensasy gaty reňk bilen boýalýar we bu gaty reňk polo çaphana birine gabat gelýär ...

 • Pagta velor çap edilen aşhana polotensasy

  Pagta velor çap edilen aşhana polotensasy

  Pieceeke bölek velor çap edilen aşhana polotensasy: Bu çap edilen aşhana polotensasy öň tarapynda velor, arka tarapynda ak terri.Öň tarapyndaky bu çap pigment çap etmek, reňki we dizaýny gaty owadan.Bu çap edilen aşhana polotensasynyň düzümi 100% pagtadyr we adatça bir bölekdir.Bu çap edilen aşhana polotensasynyň ululygy 38x63 sm ýa-da 40x60 sm, agramy 250gsm.Aboveokardaky çap edilen aşhana polotensasy 1pc we t ...

 • nyşany

  Baý tejribe

  Öý dokma önümlerinde 20 ýyldan gowrak tejribe.

 • nyşany

  Üstünligimiz

  Gowy hilli we gowy hyzmat

 • nyşany

  Şahadatnamamyz

  OEKO şahadatnamasy, BSCI şahadatnamasy, FSC kagyz şahadatnamasy we ş.m.

 • nyşany

  Hyzmat meýdany

  UREWROPA, ABŞ, Günorta Amerika, Awstraliýa, Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlar.

KOMPANI OFANY ÖSÜŞ

Ösüşimizi has ýokary derejä çykalyň

 • Öý dokma bazary

  Dünýädäki dokma bazary 2020-2025-nji ýyllar aralygynda ýyllyk 3,51 göterim öser diýlip garaşylýar.Bazaryň göwrümi 2025-nji ýyla çenli 151,825 milliard dollara ýeter. Hytaý bu segmentde agalyk ediji ornuny saklar we paýy bilen dünýädäki iň uly öý dokma bazary bolup galar ...

 • Sport bilekleri

  Aslynda tennis esbaplarynyň möhüm bölegi bolmasa-da, käbir oýunçylar bilek ýa-da ter torbasyz tutulmaz.Oýun wagtynda bilek ýa-da ter torbalaryny ulanmagyň artykmaçlyklary esasan deriň siňdirilmegi we oýunlar wagtynda elleriňizi we ýüzüňizi guratmaga kömek etmekdir.Synagyňyz bar ...

 • Ankorgan

  Hallurduň köp böleginde Hallowin bezegleri çykanda temperatura peselip başlaýar.Chöne has sowuk howanyň aladasy bolmadyk sebitde ýaşaýan bolsaňyzam, gowy Halloween ýorgan-düşegi sowukdan gorar we gözleriňize örtük berer, şol gorkunç filmleriň hemmesi üçin ...

Hyzmatdaşlarymyz

Hyzmatdaşlygy artdyrarys we güýçlendireris.

 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş